Slovakia

Slovakia

Government of Slovakia
Slovakia - Slovensko
Official language: Slovak
National Institutions
Prezident Slovenskej Republiky - President of the Slovak Republic
Národná Rada - National Council
Úrad Vlády - Government
Ministerstvo pre Správu a Privatizáciu Národného Majetku - Ministry for Administration and Privatization of National Property
Ministerstvo Výstavby a Verejných Prác - Ministry of Construction and Public Works
Ministerstvo Kultúry - Ministry of Culture
Ministerstvo Obrany - Ministry of Defence
Ministerstvo Hospodárstva - Ministry of Economy
Ministerstvo Skolstva - Ministry of Education
Ministerstvo Zivotného Prostredia - Ministry of Environment
Ministerstvo Financií - Ministry of Finance
Ministerstvo Zahranicných Vecí - Ministry of Foreign Affairs
Ministerstvo Zdravotníctva - Ministry of Health
Ministerstvo Vnútra - Ministry of the Interior
Úrad Civilnej Ochrany (ÚCO) - Office of Civil Protection
Ministerstvo Spravodlivosti - Ministry of Justice
Ministerstvo Práce, Sociálnych Vecí a Rodiny - Ministry of Labour, Social Affairs and Family
Ministerstvo Dopravy, Pôst a Telekomunikácií - Ministry of Transport, Posts and Telecommunications
Slovenska Informacna Agentura (SIA) - Slovak Information Agency
Riadenia Letovej Prevádzky - Air Traffic Control Administration
Statisticky Úrad - Statistical Office
Úrad Priemyselného Vlastníctva (ÚPV) - Office of Industrial Property
Protimonopolny Úrad - Antimonopoly Office
Úrad Státneho Dozoru nad Kapitálovým Trhom (ÚSDKT) - State Office for Capital Market Supervision
Úrad pre Normalizáciu, Metrológiu a Skúsobníctvo (ÚNMS) - Office for Standardization, Metrology and Testing
Telekomunikacný Úrad - Telecommunications Office
Úrad pre Stratégiu Rozvoja Spolocnosti, Vedy a Techniky - Office for Society, Science and Technology Development Strategy
Národny Inspektorát Práce - National Labour Inspectorate
Slovenská Agentúra pre Cestovný Ruch (SACR) - Slovak Tourist Board
Národná Banka Slovenska (NBS) - National Bank of Slovakia
Najvyssí Kontrolný Úrad (NKÚ)
Ústavný Súd - Constitutional Court
Embassies and Consulates
Embassy of the Slovak Republic in Ottawa, Canada
Embassy of the Slovak Republic in Berlin, Germany
Military Department
Embassy of the Slovak Republic in London, Great Britain and Northern Ireland
Commercial Department
Embassy of the Slovak Republic in New Delhi, India
Embassy of the Slovak Republic in Tokyo, Japan
Embassy of the Slovak Republic in Washington, United States of America
Political Parties
Hnutie za Demokratické Slovensko (HZDS) - Movement for Democratic Slovakia
Slovenská Demokratická a Krestanská Únia (SDKÚ) - Slovak Democratic and Christian Union
Strana Smer - Direction Party
Magyar Koalíció Pártja (MKP) -
Strana Madarskej Koalície (SMK) - Party of the Hungarian Coalition
Krestansko Demokratické Hnutie (KDH) - Christian-Democratic Movement
Aliancia Nového Obcana (ANO) - New Civic Alliance
Komunistická Strana Slovenska (KSS) - Communist Party of Slovakia
Pravá Slovenská Národná Strana (PSNS) - Real Slovak National Party
Slovenská Národná Strana (SNS) - Slovak National Party
Sociálnodemokratická Alternatívá - Social-Democratic Alternative
Strana Demokratickej Lavice (SDL) - Party of the Democratic Left
Sociálnodemokratická Strana Slovenska (SDSS) - Socialdemocratic Party of Slovakia
Demokratická Strana (DS) - Democratic Party
Strana Obcianskeho Porozumenia (SOP) - Party of Civil Understanding
Strany Zelených na Slovensku - Green Party of Slovakia
Strana Demokratického Stredu (STRED)
Country Information in the The World Factbook

Government of

Public Institutions in .
Government Digital and Online Information Services
slovakia 2018