Poland

Poland

Government of Poland
Poland - Polska
Official language: Polish
National Institutions
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - President of the Republic of Poland
Biuro Bezpieczenstwa Narodowego (BBN) - National Security Bureau
Sejm - Sejm
Senat - Senate
Kancelaria Prezesa Rady Ministrow - Office of the Prime Minister
Urzad Zamówien Publicznych (UZP) - Office of Public Procurement
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Ministry of Agriculture and Rural Development
Agencja Rynku Rolnego (ARR) - Agency for Agricultural Market
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) - Agency of Restructuring and Modernization of Agriculture
Ministerstwo Kultury - Ministry of Culture
Instytut Kultury - Institute of Culture
Ministerstwo Gospodarki - Ministry of Economy
Agencja Techniki i Technologii (ATT) - Technology Agency
Osrodek Studiów Wschodnich (OSW) - Centre for Eastern Studies
Komitet Badan Naukowych (KBN) - Committee for Scientific Research
Ministerstwo Srodowiska - Ministry of Environment
Panstwowa Inspekcja Ochrony Srodowiska - State Inspection of Enviromental Protection
Krajowy Zarzad Parków Narodowych (KZPN) - National Parks Administration
Instytut Ochrony Srodowiska (IOS) - Institute of Environmental Protection
Instytut Ekologii Terenów Uprzemyslowionych (IETU) - Institute for Ecology of Industrial Areas
Panstwowy Instytut Geologiczny (PIG) - State Geological Institute
Instytut Gospodarki Odpadami (IGO) - Institute of Waste Management
Ministerstwo Finansów - Ministry of Finance
Ministerstwo Spraw Zagranicznych - Ministry of Foreign Affairs
Ministerstwo Zdrowia - Ministry of Health
Biuro ds. Narkomanii - Bureau for Drug Addiction
Krajowe Biuro ds. Zapobiegania AIDS - National Bureau for AIDS Prevention
Panstwowy Zaklad Higieny (PZH) - State Institute of Hygiene
Ministerstwo Spraw Wewnetrznych i Administracji - Ministry of Internal Affairs and Administration
Komenda Glówna Policji (KGP) - General Command of the Police
Komenda Glówna Panstwowej Strazy Pozarnej (KGPSP) - General Command of the State Fire Service
Ministerstwo Sprawiedliwosci - Ministry of Justice
Ministerstwo Pracy i Polityki Spolecznej - Ministry of Labour and Social Policy
Centralny Instytut Ochrony Pracy (CIOP) - Central Institute of Labour Protection
Ministerstwo Obrony Narodowej - Ministry of National Defence
Wojska Lotnicze i Obrony Powietrznej - Air and Air Defence Forces
Marynarka Wojenna - Navy
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu - Ministry of National Education and Sport
Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej - Ministry of Transport and Maritime Economy
Glówny Inspektorat Lotnictwa Cywilnego (GILC) - General Inspectorate of Civil Aviation
Ministerstwo Skarbu Panstwa - Ministry of Treasury
Urzad Komitetu Integracji Europejskiej (UKIE) - Office of the Committee for European Integration
Glówny Urzad Statystyczny (GUS) - Central Statistical Office
Urzad Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast (UMiRM) - Housing and Urban Development Office
Urzad Dozoru Technicznego (UDT) - Technical Inspection Office
Urzad Ochrony Konkurencji i Konsumentow (UOKiK) - Competition and Consumer Protection Office
Urzad Patentowy (UP) - Patent Office
Panstwowa Agencja Atomistyki (PAA) - State Atomic Energy Agency
Polska Agencja Prasowa (PAP) - Polish Press Agency
Centrum Badania Opini Spolecznej (CBOS) - Public Opinion Research Centre
Rada Koordynacyjna ds. Teleinformatyki - Computer Science and Communication Coordination Council
Polska Akademia Nauk (PAN) - Polish Academy of Sciences
Narodowy Bank Polski (NBP) - National Bank of Poland
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT)
Najwyzsza Izba Kontroli (NIK) - Supreme Chamber of Control
Trybunal Konstytucyjny - Constitutional Tribunal
Sad Najwyzszy - Supreme Court
Embassies and Consulates
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wiedniu, Austria - Embassy of Poland in Vienna, Austria
Wydzial Ekonomiczno-Handlowy - Economic and Commercial Section
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Montrealu, Kanada - Consulate General of Poland in Montreal, Canada
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Ottawie, Kanada - Embassy of Poland in Ottawa, Canada
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Toronto, Kanada - Consulate General of Poland in Toronto, Canada
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Vancouver, Kanada - Consulate General of Poland in Vancouver, Canada
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie, Republika Czeska - Consulate General of Poland in Ostrava, Czech Republic
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Kopenhadze, Dania - Embassy of Poland in Copenhagen, Denmark
Wydzial Ekonomiczno-Handlowy - Economic and Commercial Section
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Lyonie, Francja - Consulate General of Poland in Lyon, France
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Paryzu, Francja - Embassy of Poland in Paris, France
Polish National Tourist Office in Paris, France
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Strasburgu, Francja - Consulate General of Poland in Strasbourg, France
Polish National Tourist Office in Berlin, Germany
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie, Niemcy - Embassy of Poland in Berlin, Germany
Wydzial Konsularny - Consular Section
Wydzial Ekonomiczno-Handlowy - Economic and Commercial Section
Instytut Polski w Düsseldorfie, Niemcy - Polish Institute in Dusseldorf, Germany
Instytut Polski w Lipsku, Niemcy - Polish Institute in Leipzig, Germany
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Edynburgu, Wielka Brytania i Pólnocna Irlandia - Consulate General of Poland in Edinburgh, Great Britain and Northern Ireland
Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Kidderminster, Wielka Brytania i Pólnocna Irlandia - Consulate of Poland in Kidderminster, Great Britain and Northern Ireland
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie, Wielka Brytania i Pólnocna Irlandia - Embassy of Poland in London, Great Britain and Northern Ireland
Polish National Tourist Office in London, Great Britain and Northern Ireland
Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Sheffield, Wielka Brytania i Pólnocna Irlandia - Consulate of Poland in Sheffield, Great Britain and Northern Ireland
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Dublinie, Irlandia - Embassy of Poland in Dublin, Ireland
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Tel Avivie, Izrael - Embassy of Poland in Tel Aviv, Israel
Wydzial Ekonomiczno-Handlowy - Economic and Commercial Section
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie, Wlochy - Embassy of Poland in Rome, Italy
Wydzial Ekonomiczno-Handlowy - Economic and Commercial Section
Polish National Tourist Office in Amsterdam, Netherlands
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Hadze, Niderlandy - Embassy of Poland in The Hague, Netherlands
Wydzial Ekonomiczno-Handlowy - Economic and Commercial Section
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Bukareszcie, Rumunia - Embassy of Poland in Bucharest, Romania
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Moskwie, Federacja Rosyjska - Embassy of Poland in Moscow, Russian Federation
Wydzial Ekonomiczno-Handlowy - Economic and Commercial Section
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Bratyslawie, Slowacja - Embassy of Poland in Bratislava, Slovakia
Wydzial Ekonomiczno-Handlowy - Economic and Commercial Section
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Sztokholmie, Szwecja - Embassy of Poland in Stockholm, Sweden
Instytut Polski w Sztokholmie, Szwecja - Polish Institute in Stockholm, Sweden
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Ankarze, Turcja - Embassy of Poland in Ankara, Turkey
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie, Ukraina - Embassy of Poland in Kiev, Ukraine
Wydzial Ekonomiczno-Handlowy - Economic and Commercial Section
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago, Stany Zjednoczone Ameryki - Consulate General of Poland in Chicago, United States of America
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Los Angeles, Stany Zjednoczone Ameryki - Consulate General of Poland in Los Angeles, United States of America
Wydzial Ekonomiczno-Handlowy - Economic and Commercial Section
Polish National Tourist Office in New York, United States of America
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Waszyngtonie, Stany Zjednoczone Ameryki - Embassy of Poland in Washington, United States of America
Wydzial Ekonomiczno-Handlowy w Nowym Jorku - Economic and Commercial Section in New York
Stale Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy Biurze Onz w Genewie - Permanent Mission of Poland to the United Nations in Geneva
Stale Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy Biurze Onz w Nowym Jorku - Permanent Mission of Poland to the United Nations in New York
Political Parties
Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD) - Democratic Left Alliance
Klub Parlamentarny - Group in the Parliament
Unia Pracy (UP) - Labour Union
Platforma Obywatelska (PO) - Citizens' Platfrom
Stowarzyszenie "Mlodzi Demokraci" (MD) - Association "Young Democrats"
Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej - Self-Defence of the Polish Republic
Prawo i Sprawiedliwosc (PiS) - Law and Justice
Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) - Polish Peasants Party
Klub Parlamentarny - Group in the Parliament
Liga Polskich Rodzin (LPR) - Polish Family League
Unia Wolnosci (UW) - Freedom Union
Zjednoczenie Chrzescijansko-Narodowe (ZChN) - Christian-National Union
Unia Polityki Realnej (UPR) - Real Politics Union
Alternatywa - Partia Pracy
Konfederacja Polski Niepodleglej (KPN) - Confederation for an Independent Poland
Other Institutions
Panstwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych (PAIZ) - State Agency of Foreign Investment

Government of

Public Institutions in .
Government Digital and Online Information Services
poland 2018