Ireland

Ireland

Government of Ireland
Ireland - Éire
Official languages: English, Irish
General Resources
Information on the Irish State - Eolas ar Stát na hÉireann
National Institutions
Office of the President -
Áras an Uachtaráin
Houses of the Oireachtas -
Tithe an Oireachtais
Department of the Taoiseach (Prime Minister) -
Roinn an Taoisigh
Central Statistics Office (CSO) -
An Phríomh-Oifig Staidrimh
National Millennium Committee -
Coiste Náisiúnta na Mílaoise
Department of Agriculture, Food and Rural Development -
An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Forbairt Tuaithe
Agriculture and Food Development Authority
Irish Food Board -
Bord Bia
Department of Arts, Heritage, the Gaeltacht and the Islands -
An Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gaeltachta agus Oileán
Irish Film Board -
Bord Scannán na hÉireann
Údarás na Gaeltachta
Arts Council -
An Chomhairle Ealaíon
Heritage Council -
An Chomhairle Oidhreachta
Independent Radio and Television Commission (IRTC)
National Archives of Ireland -
An Chartlann Náisiúnta Éire
Irish Radio and Television -
Radio Telefís Éireann (RTE)
Department of Defence -
An Roinn Cosanta
Irish Defence Forces -
Oglaigh na h-Eireann
Department of Education and Science -
An Roinn Oideachais agus Eolaíochta
Higher Education Authority (HEA) -
An tÚdarás um Ard-Oideachas
National Council for Vocational Awards (NCVA) -
Comhairle Náisiúnta na gCáilíochtaí Gairmoideachais
Department of Enterprise, Trade and Employment -
An Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta
Companies Registration Office (CRO) -
An Oifig um Chlárú Cuideachtaí
Office of the Director of Consumer Affairs (ODCA)
Competition Authority -
An tÚdarás Iomaiochta
National Standards Authority of Ireland (NSAI)
Health and Safety Authority (HSA)
Industrial Development Agency (IDA)
Irish Training and Employment Authority -
Foras Áiseana Saothair (FÁS)
FÁS Dublin North Region
FÁS Dublin South and Wicklow Region
FÁS Mid West Region
Enterprise Ireland
National Electronics Technology Centre (NETC)
Forfás
Shannon Development
Labour Relations Commission (LRC)
Department of the Environment and Local Government -
An Roinn Comhshaoil agus Rialtais Áitiúil
Environmental Protection Agency (EPA) -
An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil
National Roads Authority (NRA)
Dublin Docklands Development Authority -
Údarás Forbartha Dugthailte Baile Átha Cliath
Planning Appeals Board -
An Bord Pleanála
Local Government Computer Services Board (LGCSB)
National Safety Council -
Comhairle Sábháilteacht Náisiúnta
Library Council -
An Chomhairle Leabharlanna
Department of Finance -
An Roinn Airgeadais
Office of the Revenue Commissioners -
Oifig an gCoimisinéirí Ioncaim
Office of Public Works (OPW) -
Oifig na nOibreacha Poiblí
National Treasury Management Agency (NTMA)
Ordnance Survey Ireland (OSi) -
Suirbhéireacht Ordanáis
Euro Changeover Board of Ireland (ECBI)
Department of Foreign Affairs -
An Roinn Gnóthaí Eachtracha
Department of Health and Children -
An Roinn Sláinte agus Leanaí
Food Safety Authority of Ireland (FSAI)
Irish Medicines Board (IMB) -
Bord Leigheasra na hEireann
Health Research Board (HRB) -
An Bord Taighde Slainte
Nursing Board -
An Bord Altranais
Voluntary Health Insurance Board (VHI)
Eastern Health Board (EHB) -
Bord Sláinte an Oirthir
Midland Health Board (MHB)
Mid-Western Health Board (MWHB) -
Bord Sláinte an Mheán-Iarthair
North-Eastern Health Board (NEHB) -
Bord Sláinte an Oir Thuaiscirt
North-Western Health Board (NWHB)
South-Eastern Health Board (SEHB)
Southern Health Board (SHB)
Department of Justice, Equality and Law Reform -
An Roinn Dli agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dli
An Garda Síochána
Land Registry and Registry of Deeds -
Clárlann na Talún agus Clárlann na nGniomhas
Employment Equality Agency (EEA) -
Gníomhaireacht um Chomhíonannas Fostaíochta
Department of Marine and Natural Resources -
An Roinn na Mara agus Achmhainní Nádúrtha
Marine Institute -
Foras na Mara
Central Fisheries Board (CFB) -
An Priomh Bord Iascaigh
Irish Sea Fisheries Board -
Bord Iascaigh Mhara (BIM)
Shannon Regional Fisheries Board -
Bord Iascaigh Réigiúnach na Sionainne
South Western Regional Fisheries Board
Western Regional Fisheries Board -
Bord Iascaigh Réigiúnach An Iarthair
Department of Public Enterprise -
An Roinn Fiontar Poiblí
Geological Survey of Ireland (GSI)
Irish Aviation Authority (IAA) -
Údarás Eitlíochta na hEireann
Radiological Protection Institute of Ireland (RPII) -
An Institiúid Éireannach um Chosaint Raideolaíoch
Department of Social, Community and Family Affairs -
An Roinn Gnóthaí Sóisialacha, Pobail agus Teaghlaigh
Department of Tourism, Sport and Recreation -
An Roinn Turasóireachta, Spóirt agus Áineasa
Irish Tourist Board -
Bord Fáilte
State Tourism Training Agency -
Gníomhaireacht Traenála Tursóireachta an Stáit
Office of Attorney General -
Oifig an Árd-Aighne
Commission for Energy Regulation (CER)
Office of the Director of Telecommunications Regulation (ODTR) -
Oifig an Stiúrthóra Rialála Teileachchumarsáide
Office of the Civil Service and Local Appointments Commissioners -
Ofig Chomisinéirí na Státseirbhise agus na gChoimisinéirí um Cheapacháin Aítúla
Valuation Office -
An Oifig Luachála
Central Bank of Ireland -
Banc Ceannais na hEireann
Office of the Comptroller and Auditor General -
Oifig an Ard Reachtaire Cuntas agus Ciste
Office of the Ombudsman -
Oifig an Ombudsman
Office of the Information Commissioner -
Oifig an Choimisinéara Faisnéise
Court Service -
An tSeirbhís Chúirteanna
Government
Dublin Regional Authority (DRA)
South West Regional Authority (SWRA)
Municipal Institutions
Clare County Council
Cork County Council
Cork Corporation
Donegal County Council
Dublin Corporation
Dun Laoghaire Rathdown County Council
Fingal County Council
Kerry County Council
Kildare County Council
Kilkenny County Council
Laois County Council
Leitrim County Council
Limerick Corporation
Mayo County Council
Meath County Council
Monaghan County Council
Offaly County Council
South Dublin County Council
Waterford Corporation
Wexford County Council
Wexford Corporation
Wicklow County Council
Arklow Urban District Council
Athy Urban District Council
Dungarvan Urban District Council
Killarney Urban District Council
Mallow Urban District Council
Midleton Urban District Council
Embassies and Consulates
Irish Tourist Board in Paris, France
Embassy of Ireland in Seoul, Korea (Republic)
Embassy of Ireland in Warsaw, Poland
Embassy of Ireland in Washington, United States of America
Political Parties
Fianna Fáil
Fine Gael
Young Fine Gael
Irish Labour Party
Progressive Democrats (PD) -
An Páirtí Daonlathach
Green Party -
Comhaontas Glas
Clare Green Party -
Comhaontas Glas An Chlair
Democratic Left
Socialist Party
Socialist Party Limerick
Sinn Féin
Workers Party
Republican Sinn Féin
Communist Party of Ireland -
Páirtá Cumannach na hÉireann
People of Ireland Party -
Muintir na hEireann
Socialist Workers Party (SWP)

Government of

Public Institutions in .
Government Digital and Online Information Services
ireland 2018