Albania

Albania

Government of Albania
Albania - Shqipëria
Official language: Albanian
National Institutions
Presidenca e Shqipërisë - Presidency of Albania
Kuvendi i Shqipërisë - Assembly of Albania
Keshilli i Ministrave - Council of Ministers
Departamenti i Informacionit - Department of Information
Instituti Shqiptar i Statistikes (INSTAT) - Albanian Institute of Statistics
Agjencia Kombetare e Privatizimit - National Agency of Privatization
Agjencia Kombetare e Mjedisit - National Agency of Environment
Ministria e Bujqesise dhe Ushqimit - Ministry of Agriculture and Food
Drejtoria e Peshkimit - Directorate of Fisheries
Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve - Ministry of Culture, Youth and Sports
Ministria e Mbrojtjes - Ministry of Defence
Ministria e Bashkepunimit Ekonomik dhe Tregtise - Ministry of Economic Cooperation and Trade
Ministria e Financave - Ministry of Finance
Ministria e Punëve të Jashtme - Ministry of Foreign Affairs
Ministria e Punës e Çështjeve Sociale - Ministry of Labour and Social Affairs
Ministria e Ekonomisë Publike dhe e Privatizimit - Ministry of Public Economy and Privatization
Agjencia Shqiptare per Zhvillim Ekonomik - Albanian Agency for Economic Development
Ministria e Rendit Publik - Ministry of Public Order
Ministria e Puneve Publike - Ministry of Public Works
Komiteti Gruaja dhe Familja - Committee Women and Family
Komisioni i Letrave me Vlere - Securities Commission
Prokuroria Shqiptare - Albanian Prosecution Office
Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve - Central Election Commission
Këshilli Kombëtar i Radios dhe Televizionit (KKRT) - National Council of Radio and Television
Banka e Shqipërisë - Bank of Albania
Kontrolli i Larte i Shtetit - State Supreme Audit Control
Political Parties
Partia Demokratike e Shqipërisë (PD) - Democratic Party of Albania
Aleanca Demokratike e Shqipërisë - Democratic Alliance of Albania

Government of

Public Institutions in .
Government Digital and Online Information Services
albania 2018